Povolení splátek nebo posečkání platby

 • 4. Základní informace k životní situaci

  V případě, že občan není schopen uhradit své pohledávky (pokuty, náklady řízení, místní poplatky) ve stanovené lhůtě, může požádat o povolení splátek dlužné částky nebo o posečkání platby.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Dlužník, případně jím písemně zplnomocněná osoba

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Na základě písemné žádosti a zaplacení správního poplatku je vydáno rozhodnutí o povolení posečkání úhrady / rozložení úhrady na splátky.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Podáním žádosti s odůvodněním, z níž musí být patrno, kdo ji činí, čeho se týká, co navrhuje. Žádost lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána pomocí datové schránky.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína, Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína, Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek, Zarámí 4421, 761 40 Zlín: místní poplatky - 2. patro, kancelář č. 231, 230, 229, telefon 577 630 kl. 382, 313, 329 pokuty – 6.patro, kancelář č. 623 a 616, telefon 577 630 kl. 344, 345 a 354. Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad osvědčující totožnost

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Podání žádosti o povolení splátek nebo posečkání platby je zpoplatněno správním poplatkem dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 400,- Kč. Poplatek lze uhradit v hotovosti v hlavní pokladně Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, dveře č. 108, složenkou nebo převodem na účet č. 3049002/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočky Zlín, pod VS 2330151361.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne jejího podání.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost lze zaslat jako datovou zprávu, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Na základě žádosti je vydáno rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • 21. Nejčastější dotazy

  Bude vždy vyhověno žádosti, budou splátky vždy povoleny? Podané žádosti není povinnost vyhovět, na povolení splátek není právní nárok. Splátky lze povolit pouze po splnění zákonných podmínek. Bude mi vrácen správní poplatek v případě, že žádosti nebude vyhověno? Nebude. Správní poplatek je hrazen za podání žádosti. Následné rozhodnutí o povolení nebo nepovolení nemá na správní poplatek žádný vliv. Bez úhrady správního poplatku nebude žádost projednána.

 • 22. Další informace

  V případě, že občan neřeší své pohledávky vůči statutárnímu městu Zlínu, nereaguje na vyrozumění o výši nedoplatku a ani nevyužije možnosti řešení dluhu povolením splátek, vymáhá statutární město Zlín tyto pohledávky daňovou exekucí, prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. V takovém případě je dlužník povinen uhradit nejen částku nedoplatku, ale též náklady spojené s jeho vymáháním.

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek Magistrátu města Zlína

 • 26. Kontaktní osoba

  Ing. Ivana Leopoldová, Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek, telefon 577 630 377

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1.1.2015

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  1.7.2015

 • 29. Datum konce platnosti popisu

  Bez časového omezení

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání