Povolení splátek nebo posečkání platby

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Správce daně může na základě žádosti povolit posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Žadatel osobně, případně jím písemně zplnomocněná osoba.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Správce daně může povolit posečkání nebo rozložení úhrady na splátky v případech stanovených v § 156 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Podáním žádosti. Žádost lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína, Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína,
  Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek,
  Zarámí 4421, 760 01 Zlín
  Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti a žádost. K žádosti je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v žádosti uvedené.

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není stanoven. Možné je využít předtištěný formulář, který je k dispozici na oddělení vymáhání pohledávek.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Podání žádosti o povolení rozložení úhrady na splátky nebo posečkání úhrady je zpoplatněno správním poplatkem dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 400,- Kč.
  Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na hlavní pokladně Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, dveře č. 108, bezhotovostně převodem na účet č. 3049002/0800 nebo poštovní poukázkou.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne jejího podání.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání lze učinit datovou zprávou. ID datové schránky: 5ttb7bs

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Na základě žádosti je vydáno rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • 21. Nejčastější dotazy

  Bude vždy vyhověno žádosti, budou splátky vždy povoleny?
  Podané žádosti není povinnost vyhovět, na povolení splátek není právní nárok. Splátky lze povolit pouze po splnění zákonných podmínek.

  Bude mi vrácen správní poplatek v případě, že žádosti nebude vyhověno?
  Nebude. Správní poplatek je hrazen za podání žádosti. Následné rozhodnutí o povolení nebo nepovolení nemá na správní poplatek žádný vliv.

 • 22. Další informace

  Nezaplatí-li žadatel správní poplatek ani v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě, správce daně zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede.
  Pokud je žádosti vyhověno, mohou být stanoveny další podmínky. Není-li dodržena některá z podmínek rozhodnutí, pozbývá toto rozhodnutí účinnosti dnem nedodržení této podmínky.

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek

 • 26. Kontaktní osoba

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  5.9.2019

 • 29. Datum konce platnosti popisu

  Bez časového omezení

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání