Daňová exekuce podle zákona č. 280/2009 sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • 4. Základní informace k životní situaci

  V případě, že dlužník má vůči správci daně nedoplatek (tj. nedoplatek na místním poplatku nebo pokutě) vymáhá jej správce daně sám, daňovou exekucí. Před zahájením vymáhání správce daně zpravidla dlužníka vhodným způsobem vyrozumí o výši jeho nedoplatku (není povinností).  
  Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu na: 
  - přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, 
  - přikázání jiné peněžité pohledávky, 
  - postižení jiných majetkových práv, 
  - prodejem movitých věcí, nebo 
  - prodej nemovitostí.  
  Exekuce jsou prováděny též prostřednictvím soudního exekutora.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Dlužník nebo jeho zástupce (zákonný, zvolený)

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Daňovou exekuci nařizuje správce daně vydáním exekučního příkazu. Exekuční příkaz je rozhodnutím správce daně a musí obsahovat obecné náležitosti rozhodnutí a dále v něm musí být uveden způsob provedení daňové exekuce, výše nedoplatku, pro který je daňová exekuce nařizována, výše exekučních nákladů a odkaz na exekuční titul. Vydáním exekučního příkazu vzniká dlužníkovi povinnost uhradit taktéž exekuční náklady. Exekuční náklady je povinen hradit dlužník vždy, s výjimkou případu, kdy byla daňová exekuce provedena neoprávněně.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Proti exekučnímu příkazu není možné uplatnit opravné prostředky. Proti jakémukoliv úkonu správce daně, ke kterému došlo při placení daní a proti kterému zákon nepřipouští odvolání, lze uplatnit námitku. Lhůta pro uplatnění námitky je 30 dnů ode dne, kdy se tato soba o úkonu dozvěděla (§159 daňového řádu). Podání v daňových věcech, jako jsou oznámení, žádosti, návrhy, námitky a podobně, lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána pomocí datové schránky.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína, Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína, Odbor právní, 
  oddělení vymáhání pohledávek, 
  Zarámí 4421, 761 40 Zlín  
  Příslušný správce daně, který exekuční příkaz vydal (kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví exekučního příkazu).
  Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad osvědčující totožnost, doručený exekuční příkaz, případně doklady týkající se placení daně (místního poplatku nebo pokuty) k doložení Vašich tvrzení

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Nepodléhá poplatkové povinnosti.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro uplatnění námitky je 30 dnů ode dne, kdy se tato soba o úkonu dozvěděla (§159 daňového řádu).

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Okruh osob, které mohou být daňovou exekucí dotčeny, je závislý na zvoleném způsobu exekuce.

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronické podání lze učinit prostřednictvím elektronické podatelny nebo datové schránky.

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Další předpisy dle povahy a podmínek jednotlivého daňového řízení.

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti exekučnímu příkazu není možné uplatnit opravné prostředky.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Správce daně může uložit pořádkovou pokutu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to i opakovaně.

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek Magistrátu města Zlína

 • 26. Kontaktní osoba

  Ing. Ivana Leopoldová,
  Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek,
  telefon 577 630 377

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1.1.2015

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  1.7.2015

 • 29. Datum konce platnosti popisu

  Bez časového omezení.

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání