Dítě s výchovnými problémy

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Všechny situace související s chováním dítěte, které rodičovské či jiné autoritě působí obtíže.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  - Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, policie a další). Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i e-mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována.
  - Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí, odd. sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína. Řízení může zahájit orgán sociálně-právní ochrany i z vlastního podnětu.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Zlína.

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína
  Odbor sociálních věcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  třída Tomáše Bati 3792
  761 40 Zlín

  Mgr. Marie Semelová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
  tel.: 577 630 839
   e-mail: mariesemelova@zlin.eu
   
  Tomáš Flám, DiS., kurátor pro děti a mládež
   tel.: 577 630 844
   e-mail:tomasflam@zlin.eu   
  Martin Plášek, Bc.
  tel.:577 630 843
  e-mail: martinplasek@zlin.eu

  Rozdělení dle obvodů   
  Úřední hodiny  
  Pondělí 8.00 – 17.00  
  Úterý 8.00 – 14.00 *  
  Středa 8.00 – 17.00  
  Čtvrtek 8.00 – 14.00 *  
  Pátek 8.00 – 14.00 *  
  * na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

  V naléhavých případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat Policii ČR na lince 158.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, v případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Neprodleně, bez zbytečného odkladu.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Každý kdo může k dané situaci podat relevantní informace.

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  - mariesemelova@zlin.eu
  - tomasflam@zlin.eu
  - martinplasek@zlin.eu
  - nebo na adresu elektronické podatelny is@zlin.eu, která je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě.

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění platných předpisů 
  - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  - Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění platných předpisů 
  - Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  - Listina základních práv a svobod 
  - Ústava ČR 
  - Úmluva o právech dítěte 
  - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů 
  - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
  - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  - Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 
  - Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se uplatňují pouze proti správnímu rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím Magistrátu města Zlína.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

 • 26. Kontaktní osoba

  Tomáš Flám, DiS., kurátor pro děti a mládež 
  - tel.: 577 630 844, e-mail: tomasflam@zlin.eu  
  Martin Plášek, Mgr., kurátor pro děti a mládež 
  - tel.: 577 630 843, e-mail: martinplasek@zlin.eu

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1. 1. 2011

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  18. 4. 2013

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání