Především návrat z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu vazby, po ukončení ústavní či ochranné výchovy a pěstounské péče

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Občan vracející se z věznice po propuštění z výkonu trestu nebo výkonu vazby, zletilé dítě, kterému skončila ústavní či ochranná výchova nebo pěstounská péče (zletilost) a další osoby ohrožené sociálním vyloučením (např. propuštění z léčby chorobných závislostí ze zdravotnického zařízení, z psychiatrické léčebny a osoby jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby), které nemají zajištěno bydlení, práci, prostředky k obživě a potřebují informace o možnostech pomoci při začlenění se do společnosti.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Občan v situacích uvedených v bodě 4.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nejsou. Pouze při rozhodování o výši mimořádné pomoci se přihlíží k okamžitým nezbytným potřebám a k úložnému a prostředkům, které obdrží osoba při propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Dostavit se osobně k sociálnímu kurátorovi pro dospělé.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Řídí se místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Jestliže však k situaci, která vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je místně příslušný ten úřad obce s rozšířenou působností v jehož správním obvodu k této situaci došlo.

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína  
  Odbor sociálních věcí  
  oddělení sociální práce  
  Mgr. Lenka Pospíšilová, vedoucí oddělení 
  tel.: 577 630 808 

  e-mail: lenkapospisilova@zlin.eu   
  třída Tomáše Bati 3792  
  761 40 Zlín  
  Úřední hodiny  
  Pondělí 8.00 – 17.00  
  Úterý 8.00 – 14.00 *  
  Středa 8.00 – 17.00  
  Čtvrtek 8.00 – 14.00 *  
  Pátek 8.00 – 14.00 *  
  * na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Situace bude řešena bezodkladně dle možností.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  S občanem je sepsán individuální motivační plán s úkoly a termíny, které je nutno plnit.

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  V tomto případě to situace žadatele nepředpokládá.

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  - Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  - Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  - Listina základních práv a svobod 
  - Ústava ČR 
  - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
  - Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
  - Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Portál MPSV ČR – http://portal.mpsv.cz

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

 • 26. Kontaktní osoba

  Bc. Kateřinu Vavrušovou, DiS.,
  - tel.: 577 630 827, e-mail: katerinavavrusova@zlin.eu

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1. 1. 2012

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  16. 4. 2013

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání