Poskytování neinvestičních dotací z fondu pro mezinárodní styky města Zlína na akce/projekty

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína jsou poskytovány přísně účelově, tj. na konkrétní akci, projekt, činnost, a to na základě podané žádosti. Žádosti se podávají zásadně předem (před zahájením akce, projektu, činnosti) na předepsaném formuláři.

  Fond je zřízen k podpoře mezinárodních vztahů SMZ s důrazem na vztahy s partnerskými městy. Je určen fyzickým a právnickým osobám ke spolufinancování neziskových akcí, projektů a zájmových činností v oblasti mládeže, tělovýchovy, sociálních služeb, kultury, vzdělávání a prevence kriminality, které jsou spolupořádány zahraničními partnery žadatele, partnerskými městy, nebo jichž se zahraniční partneři nebo partnerská města žadatele účastní.

  Z fondu jsou poskytovány dotace žadatelům, jejichž akce, projekty spolupráce jsou pořádány ve městě Zlíně a v jeho partnerských městech. Pokud se akce budou konat v jiných zahraničních městech, musí být akce hodnoceny jako mimořádně přínosné pro propagaci a prezentaci SMZ.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Fyzická osoba, právnická osoba

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel: - se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádá, - souhlasí, že poskytnutá dotace bude použita jen na daný účel, pro který je dotace požadována a na daný účel, nezískal prostředky z jiných zdrojů statutárního města Zlína, - všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, je si vědom své trestní odpovědnosti a povinnosti vrátit poskytnuté finanční prostředky v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů, - souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, - ke dni podání žádosti na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní řízení nebo vyrovnávací řízení a nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, - nemá vůči statutárnímu městu Zlín závazek po splatnosti k datu podání žádosti, - ke dni podání žádosti nemá dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Podáním žádosti

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Michaela Novosadová Odbor kanceláře primátora MMZ Náměstí míru 12 761 40 Zlín tel.: 577 630 138, fax: 577 432 911 e-mail: michaelanovosadova@zlin.eu

  Žádost musí být odeslána minimálně měsíc před konáním akce.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  fyzická osoba nepodnikající: - kopii identifikačního dokladu (platný občanský průkaz, popř. pas) - kopii smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu fyzická osoba podnikající: - kopii smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu právnická osoba: - kopii stanov nebo statutu v platném znění - kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, příp. písemné zmocnění k zastupování - kopii dokladu o vlastnictví běžného účtu u peněžního ústavu - identifikaci osob s podílem v právnické osobě – formou čestného prohlášení - identifikaci osob, v níž má žadatel přímý podíl a uvedení výše podílu – formou čestného prohlášení

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o neinvestiční dotaci z Fondu pro mezinárodní styky města Zlína - Formulář

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 45 dnů od zasedání Správní rady fondu

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Správní rada Fondu pro mezinárodní styky, Rada města Zlína, Zastupitelstvo města Zlína.

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Podpis smlouvy o dotaci, vyúčtování neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína. V případě změny týkající se identifikace žadatele nebo realizace projektu je povinnost tuto skutečnost neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od jejího vzniku, oznámit písemně tajemníkovi fondu.

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronické formuláře - připravují se.

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Občanského zákoníku, zákona o obcích

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  137/2006 Sb., 235/2004 Sb., 320/2001 Sb., 250/2000 Sb., 106/1999 Sb.

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Na poskytování prostředků z FMS není právní nárok.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Dle smluvních ujednání.

 • 21. Nejčastější dotazy

  - Jaký je termín jednání správní rady Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína? - Jaký je termín jednání RMZ a ZMZ? - Jaký je termín podpisu smluv o dotaci? - Jaký je způsob vyúčtování? - Jakou formou doložit splnění smluvních podmínek?

 • 22. Další informace

  Dotace nemohou být použity na: - úhradu mezd a odměn, vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění mimo pracovní činnosti na základě Dohod o provedení práce - daň z přidané hodnoty (u osob povinných k dani z přidané hodnoty) - odpisy majetku - pokuty, penále a jiné sankce - odvádění členských či jiných příspěvků podobného typu - úhradu telefonních poplatků - popř. další náklady (výdaje), které jsou stanoveny přímo ve "Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína".

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Osobní pohovor: Michaela Novosadová, Odbor kanceláře primátora MMZ.

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  - Ekofond - Kulturní fond - Fond mládeže a tělovýchovy - Fond na opravy a modernizace bydlení - Fond pro mezinárodní styky - Fond sociální - Fond zdraví

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor kanceláře primátora

 • 26. Kontaktní osoba

  Michaela Novosadová, Odbor kanceláře primátora MMZ.

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  12. 4. 2016

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  12. 4. 2016

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání