Stížnosti, petice a další podání

 • 4. Základní informace k životní situaci

  - Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyz. i právnické osoby města obracejí na orgány statutárního města Zlína ve věci ochrany jejich osobního zájmu, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů. Právnické osoby uplatňují podání, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.  
  - Peticí je takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, se kterým se občané obracejí na orgány statutárního města ve věcech veřejného či jiného společného zájmu, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů.  
  - Za další podání lze považovat písemná oznámení, návrhy, žádosti, sdělení, připomínky či jiné, která dle svého charakteru nejsou peticemi ani stížnostmi.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, právnická osoba.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  - Stížnosti a ostatní podání nemají předepsanou formu, nicméně musí být z textu patrné, proti komu nebo proti čemu směřuje, které konkrétní věci se týká, případně co se navrhuje.

  - Petice musí mít písemnou podobu a musí být opatřena jménem, příjmením a bydlištěm toho, kdo ji podává nebo jmény, příjmeními a bydlišti všech členů petičního výboru s uvedením toho, kdo je oprávněn členy výboru ve věci zastupovat.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  - Stížnosti a další podání lze podávat formou písemnou, ústní, případně elektronickou poštou.

  - Petice musí mít písemnou podobu – viz bod 6.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína

  Podacím místem pro podání petice je podatelna SMZ nebo příslušné útvary SMZ.

  Příjemcem stížnosti je: Primátor, pověřený naměstek, tajemník

  Podacím místem pro podání petice je podatelna SMZ nebo útvary SMZ. Příjemcem petice adresované ZMZ nebo primátorovi je primátor, příjemcem petice adresované RMZ a MPZ je primátor nebo příslušný člen RMZ, do jehož kompetence vyřízení petice spadá. Příjemcem petice adresované MMZ je tajemník. Není-li na petici označen konkrétní orgán SMZ, jemuž je petice určena, je jejím příjemcem primátor.

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Odbory Magistrátu města Zlína dle věcné příslušnosti.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou požadovány, dle uvážení stěžovatel předloží současně se stížností či dalším podáním.

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není stanoven

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Stížnosti, petice a další podání se vyřizují bez zbytečného odkladu do 30 dnů od jejich doručení. Jde-li o stížnost nebo petici v pravomoci zastupitelstva města, bude věc vyřízena nejpozději do 90 dnů. V případě prodlouženého termínu k vyřízení stížnosti, je nutno vyřídit do 60 dnů od doručení.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Dotčené odbory SMZ, případně další zainteresované subjekty.

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  - Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.  
  - U stížností a dalších podání lze využít e-mail

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
  - Zákon č. 85/1990 Sb., o petičním právu
  - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  Směrnice SMZ č. 10/SM/2016 - příjímání a vyřizování petic a stížností

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti nebo konkrétní informace, zakládající důvod pro přijetí opatření.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • 21. Nejčastější dotazy

  Nelze zobecnit.

 • 22. Další informace

  Viz bod 18.

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  OKP

 • 26. Kontaktní osoba

  Příslušný sekretariát náměstka

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  - Stížnosti proti nesprávnému postupu správního orgánu a stížnosti na nevhodné chování úředních osob ve správním řízení vyřizuje orgán, který v rámci své působnosti vzhledem k obsahu stížnosti vede řízení.  
  - Pokud bude stížnost doručena jinému orgánu, nebo útvaru SMZ, kterému věcně nepřísluší, je povinen postoupit do 3 dnů ode dne přijetí. Nejpozději následující pracovní den ji odešle orgánu věcně příslušnému. Procesní postup při přijímání a vyřizování těchto stížností v celém rozsahu upravuje § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se stížnost netýka SMZ, je povinnost příjemci postoupit neprodleně, tj. nejpozději ve lhůtě 5 dnů od doručení.  
  - Anonymní podání jsou vyřizována pouze v případech, jsou-li adresná, konkrétní a z obsahu lze vyhodnotit, proti čemu směřují. Na anonymní ústní či telefonická podání nebude reagováno, mohou však být po zvážení jejich obsahu využita při provádění kontrol. Ústní podání anonymní stížnosti není možné.  
  - Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností a peticí se řídí i pracovníci kanceláří v místních částech a Městská policie Zlín.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání