Podání návrhů na cenu města Zlína

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Zastupitelstvo města Zlína rozhoduje 1 x ročně o udělení Ceny města Zlína na základě návrhů podaných občany.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Návrhy mohou podávat fyzické a právnické osoby.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání musí být písemné nebo elektronické prostřednictvím online formuláře a adresované sekretariátu primátora/ky. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Návrh lze podávat písemně nebo elektronicky – viz bod 6.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Odbor kanceláře primátora Magistrátu města Zlína

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou požadovány.

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Pro písemné podání formulář stanoven není, pro elektronické podání je online formulář k dispozici na adrese: https://formulare.zlin.eu/aforms.php?action=fill&id_form=20228

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Bez poplatku

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Podání návrhu na nominované osobnosti musí být učiněno do 31. prosince aktuálního roku. O návrhu rozhodne Zastupitelstvo města Zlína na prvním zasedání v následujícím roce. Cena je udělována k 3. dubnu – dni narození T. Bati.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Nejsou.

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou.

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání návrhu na Cenu města Zlína lze vyřídit elektronickou poštou, pokud má navrhovatel elektronický podpis.

  K podání návrhu na Cenu města Zlína lze využít také online formulář – viz bod 11.

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Usnesení Zastupitelstva města Zlína č. č. 92/18Z/2017 ze dne 11.05. 2017

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  Statut Ceny města Zlína z roku 2017

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou.

 • 21. Nejčastější dotazy

  Nelze zobecnit.

 • 22. Další informace

  Viz bod 18.

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor kanceláře primátora MMZ

 • 26. Kontaktní osoba

  Ing. Renata Zipperová

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.06. 2017

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  28.06. 2018

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Nositelem Ceny se může stát na základě podaného návrhu:  
  - fyzická osoba starší 30 let, která žije či žila ve Zlíně a která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů našeho města, šířila či šíří jméno Zlína doma i ve světě,  
  - právnická osoba, má-li sídlo ve Zlíně nejméně tři roky před dnem, do kterého musí být učiněno podání návrhu na Cenu města Zlína a její činnost má podstatný přínos pro obohacení života města,  
  - ocenění in memoriam může být uděleno pouze fyzické osobě formou čestného vyhlášení, a to v případě, že k úmrtí došlo po návrzích na udělení Ceny v době od 1. 12. do 3. 4.  
  - Nositelem Ceny města Zlína nemůže být současný člen Zastupitelstva města Zlína a vedoucí zaměstnanci města, příspěvkových, obecně prospěšných a obchodních organizací zřizovaných a založených městem.  
  - V každém roce může být udělena Cena nejvýše dvěma navrženým osobám.  
  - Cena je každoročně udělována k 3. dubnu - dni narození T. Bati.  
  - Cenu předává primátor města Zlína nebo jím pověřený zástupce zpravidla v obřadní síni zlínské radnice za účasti pozvaných hostů 3. dubna nebo nejbližší možný den následující po 3. dubnu.  
  - Ocenění je spojeno s předáním výtvarného symbolu se znakem města Zlína a finanční odměnou ve výši 50.000,-- Kč. Při ocenění in memoriam nejbližší příbuzní zesnulého nositele Ceny převezmou pouze výtvarný symbol. 

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání