Místní poplatek za komunální odpad

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Zastupitelstvo města Zlína vydalo obecně závaznou vyhlášku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou tento poplatek zavedlo a vztahuje se na všechny občany s trvalým pobytem na území statutárního města Zlína a na občany, kteří zde vlastní rekreační stavbu.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Svéprávná zletilá osoba. V případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce.  
  Občan může k jednání zplnomocnit jinou osobu (viz plná moc).

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přihlášení k poplatku - trvalý pobyt ve Zlíně nebo vlastnictví rekreační stavby na území města Zlína Úleva / osvobození od poplatku - splnění podmínek pro poskytnutí úlevy / osvobození dle obecně závazné vyhlášky

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Přihlášení k poplatku  
  Občan se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku za komunální odpad. Přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky. Při elektronickém poslání je nutné přihlášku buď opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo do 5 dnů přihlášku s vlastnoručním podpisem doručit správci poplatku. V případě, že je za domácnost poplatek odváděn společným zástupcem,uvede tyto údaje o všech osobách, za které bude poplatek platit. 

 • Odhlášení od poplatku
  V případě změny trvalého pobytu mimo Zlín nebo prodeje rekreační stavby, bytu nebo rodinného domu na území města Zlína oznámí a prokáže toto občan správci poplatku.

 • Úleva / osvobození od poplatku  
  Občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro úlevu / osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku.  elektronické podání

   

  Je třeba předložit doklady k úlevě nebo osvobození nejpozději do 31.12. příslušného roku, ve kterém nárok vznikl. Zpětně uplatňovat nelze.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, středisko místních poplatků, detašované pracoviště Zarámí 4421, Zlín (2. patro, dveře č. 232)

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Kancelář č. 232 – evidence, změny, PO a ST 8:00 – 17:00 h Hana Černocká, tel. 577 630 375, komunal@zlin.eu
  Michaela Janečková, tel. 577 630 364,
  komunal@zlin.eu 

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Přihlášení k poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, rodný list  
  Odhlášení od poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, úmrtní list popř. parte  
  Úleva / osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  přihláška / změna přihláška rekreační stavby, byty a RD bez trvalého pobytu žádost o vrácení přeplatku
  V tištěné podobě jsou veškeré formuláře k dispozici na detašovaném pracovišti Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, středisko místních poplatků, detašované pracoviště Zarámí 4421, Zlín (2. patro, dveře č. 232), nebo v kancelářích místních částí.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Základní sazba místního poplatku za komunální odpad činí 500,- Kč/osoba/rok. Děti (ročník 2001 a mladší) a senioři (ročník 1954 a starší) platí 300,- Kč.  
  Magistrát města Zlína poskytuje pro své občany celou řadu úlev / osvobození od poplatku.  
  Úhrada poplatku:  
  K úhradě poplatku je nutné znát variabilní symbol (je uveden na dokladu o platbě z r. 2018 nebo 2017, pokud nedošlo k nějaké změně) a částku. Pokud si poplatník neví rady, může se obrátit na středisko místních poplatků.  
  Možnost úhrady:  
  - bezhotovostním převodem na účet města č. 6369132/0800 (Česká spořitelna) s uvedením variabilního symbolu

 • - bezhotovostně přes platební terminál v rámci služby Portál občana
  - hotově v hlavní
  pokladně Magistrátu města Zlína (budova radnice, dveře č. 108 – přízemí) – je potřeba znát částku a variabilní symbol
  - hotově v
  pokladně České spořitelny vkladem na účet statutárního města Zlína č. 6369132/0800 – s uvedením variabilního symbolu
  - poštovní
  poukázkou u České pošty, kdy si poplatník složenku vyplní sám, ale musí znát potřebné údaje (částku, variabilní symbol, číslo účtu MMZ).

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při osobním jednání na počkání, jinak do 30 dnů.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formuláře je možné zaslat elektronicky

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   
  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systém nakládání se stavebním odpadem a podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (vyhláška o odpadech)

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně. Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, vyměří správce místního poplatku poplatek platebním výměrem s navýšením.

 • 21. Nejčastější dotazy

  Proč nám nepřišla složenka?
  Od roku 2017 se poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad poštou již nerozesílají. Poplatníkům, kteří nahlásí e-mailovou adresu na komunal@zlin.eu , budou podklady k platbě zasílány na e-mail.

   Jak mám poplatek uhradit, když už nám nepřijde složenka?
    Způsob platby se nemění. Ideální je uhradit bezhotovostním převodem, další možnost je hotovostní platba přímo v pokladně MMZ na radnici, také ji lze uhradit v pokladně České spořitelny, a.s. (bez poplatku, pokud jinak nelze, je možno i poštovní poukázkou u České pošty (poplatník si ji musí vyplnit sám, ale musí znát potřebné údaje).

   Kolik činí poplatek a do kdy se má uhradit?
    Výše poplatku zůstává 500,- Kč za osobu, splatnost je do 15.5.2018. Děti (ročník 2001 a mladší) a senioři (ročník 1954 a starší) platí 300,- Kč.

 • Co musím znát, abych poplatek mohl uhradit?
  K úhradě poplatku je nutné znát variabilní symbol (je uveden na dokladu o platbě z r. 2018 nebo 2017, pokud nedošlo k nějaké změně) a částku.Je to důležité, abychom platbu přiřadili ke správné osobě. Rodné číslo není variabilní symbol. Pokud si poplatník neví rady, může se obrátit na středisko místních poplatků.

  Jak je možné poplatek uhradit?
  Způsob platby se nemění. Ideální je uhradit bezhotovostním převodem, další možnost je hotovostní platba přímo v pokladně MMZ na radnici, také ji lze uhradit v pokladně České spořitelny, a.s. (bez poplatku). Pokud jinak nelze, je možno i poštovní poukázkou u České pošty (poplatník si ji musí vyplnit sám, ale musí znát potřebné údaje).

  Jak je to s občany, kteří hradí poplatek prostřednictvím SBD Budovatel nebo Real Flat?
  Těch se tato změna netýká

 • Na koho se mohu obrátit o radu? Bližší informace, radu, změny v evidenci s Vámi vyřeší středisko místních poplatků, Zarámí 4421, dveře č. 232 (PO a ST 8-17), tel. 577 630 364 (375), komunal@zlin.eu.  Proč neposíláte upomínky? Tuto povinnost nám zákon neukládá.  Proč mi nebyla vyvezena popelnice, když mám zaplacený poplatek? Svoz odpadu zajišťují Technické služby Zlín, s.r.o. V případě stížností volejte dispečera na tel. 577 111 411.   

 • 22. Další informace

  V případě, že nedojde k úhradě poplatku ani na základě vydaného platebního výměru, dlužník nereaguje na vyrozumění o výši nedoplatku a ani nevyužije možnosti řešení dluhu povolením splátek, přistoupí správce pohledávky k jejímu vymáhání, a to daňovou exekucí, prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. V takovém případě je dlužník povinen uhradit nejen částku nedoplatku, ale též náklady spojené s jeho vymáháním.

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Povolení splátek nebo posečkání platby 
  Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Romana Hábová, tel. 577 630 384

 • 26. Kontaktní osoba

  Hana Černocká, tel. 577 630 375, PO a ST 8.00 – 17.00 hod.

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  5.2.2019

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  5.2.2019

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání