Poskytování neinvestičních dotací z Kulturního fondu statutárního města zlína na kulturní akce/projekty

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Dotace z Kulturního fondu města Zlína (dále „fond“) jsou poskytovány přísně účelově.
  Dotace na podporu kulturních akcí/projektů lze použít na jejich realizaci pro tyto oblasti:


  a) estetická výchova dětí a mládeže,
  b) mimořádné kulturní akce na území města Zlína,
  c) reprezentace na kulturních akcích mimo město Zlín,
  d) rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost,
  e) podpora profesionálních kulturních aktivit,
  f) podpora uměleckých řemesel a lidových tradic,
  g) výstavy a prezentační akce,
  h) činnost knihoven a ediční činnost.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  O dotace mohou žádat právnické a fyzické osoby aktivní v kulturním životě města Zlína s výjimkou příspěvkových organizací SMZ.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel:
  • se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádá, 
  • na daný účel, pro který je dotace požadována, nezískal prostředky z jiných zdrojů statutárního města Zlína, 
  • souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu zpracování a archivace ode dne udělení souhlasu, 
  • na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní řízení nebo vyrovnávací řízení a nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, nemá vůči statutárnímu městu Zlín závazek po splatnosti k datu podání žádosti, 
  • nemá dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení, 
  • všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou správné, úplné a pravdivé, že si je vědom své trestní odpovědnosti a povinnosti vrátit poskytnuté finanční prostředky v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů. 

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Včasným podáním žádosti v termínu vyhlášeného výběrového řízení na dotace.

  Výběrové řízení na dotace z fondu probíhá zpravidla:
  a) 2x ročně na akce/projekty,
  b) 1x ročně na úhradu nájemného prostor a služeb k pravidelné činnosti,
  c) 1x ročně na obnovu a restaurování kulturních památek.
  Výzva k podávání žádostí o dotace je zveřejněna úřední desce MMZ, na internetových stránkách www.zlin.eu a v Magazínu Zlín. Žádosti jsou podávány v jednom vyhotovení na předepsaném formuláři schváleném správní radou fondu. Formulář žádosti o dotaci z fondu je zveřejněn na www.zlin.eu .

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Bc. Petra Nikolova, Odbor kultury a památkové péče MMZ, Zarámí 4421, 760 01 Zlín, tel.: 577 630 314, e-mail: petranikolova@zlin.eu. Žádosti jsou přijímány pouze v termínech zveřejněných na webových stránkách a v Magazínu Zlín http://www.zlin.eu/vyberove-rizeni-cl-934.html.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Povinné přílohy k žádosti:  
  a) fyzické osoby nepodnikající:  
  • kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu, vč. dodatků k této smlouvě nebo potvrzení o vedení účtu od příslušné banky  
  b) fyzické osoby podnikající:  
  • kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu, vč. dodatků k této smlouvě nebo potvrzení o vedení účtu od příslušné banky  
  c) právnické osoby:

  • kopie stanov nebo statutu v platném znění 
  • kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, příp. písemné zmocnění k zastupování 
  • kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu, vč. dodatků k této smlouvě nebo potvrzení o vedení účtu od příslušné banky. 

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o dotaci z Kulturního fondu statutárního města Zlína - podpora kulturních akcí/projektů - Formulář

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Bez poplatků.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Po schválení Radou města Zlína nebo Zastupitelstvem města Zlína je neprodleně oznámeno žadateli.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Správní rada Kulturního fondu, Rada města Zlína, Zastupitelstvo města Zlína

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Podpis smlouvy o dotaci, vyúčtování dotace z Kulturního fondu města Zlína - podpora kulturních akcí/projektů dle smluvních podmínek – formulář

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  -

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Občanského zákoníku, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  a) zákon č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, b) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, c) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, d) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, e) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Dle smluvních ujednání.

 • 21. Nejčastější dotazy

  Jaký je termín výběrového řízení na dotace na akce/projekty z Kulturního fondu města Zlína? 
  - Výběrová řízení jsou vyhlašovány pololetně vždy na webovských stránkách a v Magazínu Zlín.  
  Jaký je termín jednání správní rady Kulturního fondu města Zlína? 
  - Zpravidla do 30 dnů od uzávěrky přijímání žádostí o podporu z Kulturního fondu.  
  Jaký je termín jednání RMZ a ZMZ? 
  - Rada města Zlína jedná pravidelně jednou za čtrnáct dnů v pondělí. Zastupitelstvo města Zlín jedná pravidelně ve čtvrtek jednou za měsíc s výjimkou prázdnin. Přesné termíny zasedání jsou schvalovány vždy na začátku kalendářního roku a zveřejněny - RMZ a ZMZ.  
  Jaký je termín podpisu smluv o dotaci? 
  - Bez zbytečného prodlení po schválení přidělení dotace RMZ nebo ZMZ. Smlouvu podepisuje nejdříve žadatel, až po něm poskytovatel.  
  Jaký je způsob vyúčtování? 
  - Dle schválených Pravidel pro poskytování dotace a dle návodu ve formuláři vyúčtování dotace.  
  Jakou formou doložit splnění smluvních podmínek ve věci propagace akce, projektu? 
  Příjemce se zavazuje uvádět na tiskovinách (např. plakátech, billboardech, pozvánkách, programech, letácích, brožurách apod.) zhotovených po uzavření této smlouvy v rámci akce, např. na elektronických nebo jiných médiích (např. CD, DVD apod.) zhotovených po uzavření této smlouvy v rámci akce, na internetových stránkách, je-li akce na internetu prezentována a popř. na viditelných místech při konání akce logo SMZ v předepsaném formátu.

 • 22. Další informace

  Dotaci lze vyúčtovat pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem podané žádosti o dotaci a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

  Za neuznatelné náklady poskytovatel dotace považuje:

  a) úhradu mezd a odměn, vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění mimo odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  b) daň z přidané hodnoty (u osob povinných k dani z přidané hodnoty v případě zákonného nároku na odpočet),
  c) odpisy majetku,
  d) pokuty, penále a jiné sankce,
  e) odvádění členských či jiných příspěvků podobného typu,
  f) úhradu nákladů na občerstvení, pohoštění,
  g) úhradu telefonních poplatků,
  h) vyplacení cestovních náhrad dle zákoníku práce,
  i) popř. další náklady (výdaje), které jsou stanoveny přímo ve „Smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína“.

  Příjemce dotace odpovídá za hospodárné využití poskytnutých prostředků v souladu s účelem, pro který byla dotace poskytnuta. Současně odpovídá za její řádné oddělené sledování v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Osobní pohovor: Bc. Petra Nikolova, DiS. Odbor kultury a památkové péče MMZ, petranikolova@zlin.eu, Magazín Zlín.

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  - Ekofond  
  - Fond filmový 
  - Fond mládeže a tělovýchovy  
  - Fond na opravy a modernizace bydlení  
  - Fond pro mezinárodní styky  
  - Fond sociální  
  - Fond zdraví

  - Fond pro-rodinných aktivit

 • - Ekofond - Fond kulturní - Fond mládeže a tělovýchovy - Fond na opravy a modernizace bydlení - Fond pro mezinárodní styky - Fond sociální - Fond zdraví

  - Fond pro-rodinných aktivit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor kultury a památkové péče

 • 26. Kontaktní osoba

  Bc. Petra Nikolova, DiS, Odbor kultury a památkové péče MMZ, Zarámí 4421, 760 01 Zlín, tel.: 577 630 314, e-mail:petranikolova@zlin.eu

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  3. 12. 2018

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  3. 12. 2018

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání