Prodej garáží

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Předmětem prodeje je vždy pouze garáž jako samostatná stavba zapsaná v katastru nemovitostí a pozemek pod ní. O prodeji garáží rozhoduje po projednání v bytové komisi a RMZ Zastupitelstvo města Zlína.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Statutární město Zlín nabízí garáže k prodeji:
  - Stávajícím nájemcům, kteří mají uzavřenou řádnou nájemní smlouvu ke garáži ve výši úřední ceny garáže dle platného znaleckého posudku a pozemku ve výši Cenové mapy města Zlína dále jen (CMZ). Nájemce během trvání nájemní smlouvy musí řádně plnit své smluvní závazky, zejména platit nájemné, a nesmí mít žádné nesplacené závazky vůči městu Zlín.

  Ostatním zájemcům volné garáže obálkovou metodou za nejvyšší cenovou nabídku. Minimální kupní cena je stanovena ve výši úřední ceny garáže a ceny pozemku dle CMZ.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Prodej garáží ostatním zájemcům (tzv. prodej obálkovou metodou):
  Podmínky pro podání přihlášky do výběrového řízení:
  - podepsání "Dohody o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji garáže" zájemcem. Znění Dohody lze získat na OEaM
  - složení jistoty na účet statutárního města Zlína
  - předání Nabídky (žádosti) v zalepené obálce, včetně navrhované výše kupní ceny
  - předání dokladu o složení jistoty

  Postup ve výběrovém řízení:
  - Nedílnou součástí Nabídky (přihlášky do výběrového řízení s nabídkou) zájemce je podepsaná dohoda o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji garáže a doklad o složení jistoty.
  - Seznam žadatelů, kteří podali nabídku, bude vytvořen bytovou komisí v pořadí dle výše nabídnuté kupní ceny od nejvyšší nabídky po nejnižší a touto komisí projednán.
  - V případě, že více žadatelů podá nejvyšší nabídky, které se budou rovnat, je příslušná komise povinna vyzvat tyto žadatele o podání nových cenových nabídek. Nově doručené cenové nabídky komise otevře na svém dalším zasedání a sestaví z nich pořadí.
  - Komisí sestavené pořadí žadatelů bude předloženo k projednání a doporučení Radě města Zlína a následně k rozhodnutí Zastupitelstvu města Zlína.

  Nejpozději do 2 měsíců po schválení seznamu kupujících v ZMZ je žadatel o koupi garáže, jež se umístil na prvním místě v pořadí (tzn. podal nejvyšší nabídku), povinen uzavřít kupní smlouvu a nejpozději ke dni podpisu smlouvy uhradit kupní cenu. Kupní smlouva se uzavírá s prvním v pořadí a pokud ten ve lhůtě neuzavře smlouvu, pak s dalšími v pořadí.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Prodej garáží stávajícím nájemcům:

    
  - Záměr města na prodej garáží se jmenovitým seznamem stávajících nájemců garáží doplněný kupními cenami garáží schvaluje Rada města Zlína (RMZ).

    
  - Radou schválený záměr se seznamem garáží určených k prodeji bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Zlína a na internetových stránkách města Zlína (www.zlin.eu).

    
  Po schválení jmenovitého seznamu zájemců o odkup garáží z řad stávajících nájemců včetně kupních cen v orgánech města bude těmto osobám zaslána závazná nabídka na odkoupení garáže.

    
  Nájemce se po obdržení závazné nabídky na odkup garáže dostaví nejpozději do 6 měsíců na oddělení správy domů OEaM, kde odevzdá jím potvrzenou závaznou nabídku na odkoupení garáže, předloží doklad o zaplacení paušálního poplatku.

    
  Prodej garáží ostatním zájemcům (tzv. prodej obálkovou metodou):

    
  - Touto metodou se prodávají garáže, které nebyly prodány stávajícím nájemcům.

    
  Stávajícím nájemcům garáží, kteří nevyužili nabídky k odkoupení garáže, vypoví SMZ nájem a po vyklizení garáže se garáž prodá postupem dle tohoto článku výběrovým řízení s využitím tzv. obálkové metody.

    
  Záměr města na prodej garáží se jmenovitým seznamem stávajících nájemců garáží doplněný kupními cenami garáží schvaluje RMZ. Záměr města je zveřejněn na úřední desce města Zlína a na internetových stránkách města Zlína (www.zlin.eu) po dobu 15 dnů současně s podmínkami výběrového řízení, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Nabídky zájemci podávají na Odbor ekonomiky a majetku Magistrátu mě

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Kontaktním místem pro vyřizování záležitostí ohledně nájmů či prodejů garáží a garážových stání je Odbor ekonomiky a majetku (OEaM), oddělení správy domů, které připravuje veškeré dokumenty jak pro orgány obce, tak smluvní dokumentaci. 
  Detašované pracoviště Magistrátu města Zlína, ulice Zarámí 4421, Odbor ekonomiky a majetku, oddělení správy domů, přízemí, dveře č. 103, tel. 577 630 315, paní Andrea Vitásková.

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Kopie občanského průkazu a doklad o zaplacení paušálního poplatku.

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dohoda o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji nebytových prostor garáže a garážového stání a Žádost o prodej garáže jsou k dispozici na oddělení bytovém OEaM.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Při prodeji garáží stávajícím nájemcům:

   
  Nájemce se po obdržení závazné nabídky na odkup garáže dostaví nejpozději do 6 měsíců na oddělení správy domů OEaM, kde odevzdá jím potvrzenou závaznou nabídku na odkoupení garáže a předloží doklad o zaplacení paušálního poplatku ve výši 6 050,-- Kč. Kupní cena se hradí jednorázově a to nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy.Paušální poplatek ve výši 6 050,-- Kč se neplatí u garáží na Slezské č. p. 5258. Kupující dále hradí správní poplatek za provedení vkladu do katastru nemovitostí ve smyslu ustanovení zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Paušální poplatek lze uhradit v pokladně statutárního města Zlína.

   
  Prodej garáží ostatním zájemcům (tzv. prodej obálkovou metodou):

   
  - Zájemce hradí správní poplatek za provedení vkladu do katastru nemovitostí ve výši stanovené příslušným právním předpisem O správních poplatcích.

   
  Jistota:

   
  - Jistota se platí jen u prodeje "obálkovou metodou"!

   
  - Jistota slouží jako zajišťovací prostředek prodávajícího k získání vážných zájemců o koupi garáží.

   
  - Jistota se skládá ve výši 10% z minimální ceny zveřejněné v záměru na prodej garáže na úřední desce.

   
  - Jistota musí být složena na účet města Zlína v termínu uvedeném ve zveřejnění na úřední desce města Zlína a na internetových stránkách města Zlína (www.zlin.eu). V případě, že tato jistota nebude zájemcem složena v termínu, bude zájemce z výběrového řízení vyřazen.

   
  Kupujícímu, s nímž bude uzavřena kupní smlouva, se složená jistota započítá do hodnoty kupní ceny. Do 1 měsíce po uzavření kupní smlouvy vrátí SMZ jistoty ostatním žadatelům na jimi uvedené účty.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při prodeji garáží stávajícím nájemcům:
  - Nájemce se po obdržení závazné nabídky na odkup garáže dostaví nejpozději do 6 měsíců na oddělení bytové OEaM, kde odevzdá jím potvrzenou závaznou nabídku na odkoupení garáže, předloží doklad o zaplacení paušálního poplatku.

  Prodej garáží ostatním zájemcům (tzv. prodej obálkovou metodou):
  - Nejpozději do 2 měsíců po schválení seznamu kupujících v ZMZ je žadatel o koupi garáže, jež se umístil na prvním místě v pořadí (tzn. podal nejvyšší nabídku), povinen uzavřít kupní smlouvu a nejpozději ke dni podpisu smlouvy uhradit kupní cenu. Kupní smlouva se uzavírá s prvním v pořadí a pokud ten ve lhůtě neuzavře smlouvu, pak s dalšími v pořadí.

  Kupní smlouvu oddělení bytové připraví do 30 dnů od předání závazné nabídky ze strany nájemce. Po dohodě s nájemcem je možné připravit kupní smlouvu i v jiném (pozdějším) termínu.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Na jednom vyhotovení kupní smlouvy musí být podpis kupujícího úředně ověřen.

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník" nebo "OZ")
  - Tato Pravidla upravují postup statutárního města Zlína jako vlastníka a pronajimatele garáží a garážových stání pro výběr nájemníků či zájemců o převod garáže či garážového stání do vlastnictví a proces uzavírání příslušných smluv.

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Případné výjimky ze základních podmínek musí být projednány v příslušné komisi a po jejím vyjádření předloženy k rozhodnutí Radě města Zlína.

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Při prodeji garáží stávajícím nájemcům:
  - Stávajícím nájemcům garáží, kteří nevyužili nabídky k odkoupení garáže, vypoví SMZ nájem a po vyklizení garáže se garáž prodá postupem výběrového řízení s využitím tzv. obálkové metody.

  Prodej garáží ostatním zájemcům (tzv. prodej obálkovou metodou):
  - Žadateli, který se umístil na prvním místě v pořadí a jenž byl takto schválen ZMZ k uzavření kupní smlouvy a do 2 měsíců od tohoto schválení neuzavře kupní smlouvu, jeho jistota propadá jako smluvní pokuta ve prospěch SMZ a právo na uzavření kupní smlouvy získá další žadatel dle schváleného pořadí, a to za svoji nabídnutou cenu. Kupní smlouva s dalším žadatelem bude uzavřena do 2 měsíců od doručení oznámení o schváleném prodeji.

  Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy dle tohoto postupu ani s jedním z žadatelů v pořadí schváleném ZMZ, propadnou jejich jistoty jako smluvní pokuty a tím toto výběrové řízení končí. Následně bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

  Vlastnictví ke garáži přechází na nového vlastníka dnem povolení vkladu vlastnického práva do KN s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Tímto dnem končí povinnost nájemce platit nájemné k příslušné garáži.  
  Dnem podání návrhu na vklad do KN u příslušného katastrálního úřadu dá oddělení správy domů písemný pokyn správci domu k zastavení vybírání nájemného. K obnovení platby nájemného dojde jen v případě zamítnutí vkladu vlastnického práva do KN, nebo zpětvzetí návrhu na vklad do KN.

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Prodej garáží v domech s bytovými jednotkami určenými k prodeji:
  - Garáž umístěná v domě, jež je určen k prodeji, bude nabídnuta přednostně nejdříve vlastníkům nebo nájemcům tohoto domu, resp. bytových jednotek v tomto domě, kteří jsou zároveň nájemci dotčené garáže.

  Nájemci garáže, jež zároveň není vlastníkem nebo nájemcem domu či bytové jednotky v tomto domě, bude podána výpověď z nájmu. Po vyklizení garáže bude tato garáž nabídnuta k prodeji nájemcům či vlastníkům domu, resp. bytových jednotek v tomto domě. Bude-li více zájemců o garáž, bude garáž prodána tomu, kdo nabídne nejvyšší kupní cenu. Výběrové řízení proběhne obálkovou metodou.

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor ekonomiky a majetku, oddělení správy domů, Zarámí 4421, Zlín

 • 26. Kontaktní osoba

  Andrea Vitásková – referentka oddělení správy domů

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  3. 11. 2014

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  3. 11. 2014

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání