Postup při vyřizování ztrát a nálezů

 • 4. Základní informace k životní situaci

  Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nově upravil problematiku ztrát a nálezů. Nalezenou věc je možno odevzdat v rámci pracovní doby úřadu na níže uvedeném kontaktním místě. Na tomto kontaktním místě je možné si taktéž nalezenou věc vyzvednout majitelem. Účelem právní úpravy ztrát a nálezů je prostřednictvím obce umožnit opětovné uplatnění vlastnických práv k těmto věcem jejich vlastníky.

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy.

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  - Obec přebírá věci nalezené na jejím území zejména od občanů, Městské policie Zlín, Policie ČR, ubytovacích zařízení a z úschovny zavazadel ČD, případně od dalších subjektů, pokud není znám majitel nalezené věci.  
  - Účelem právní úpravy ztrát a nálezů je prostřednictvím obce umožnit opětovné uplatnění vlastnických práv k těmto věcem jejich vlastníky. Obec nesmí po dobu uložení lhůty věc jakkoli užívat.

  Obec je povinna zajistit:

  - uložení věcí po zákonem stanovenou dobu 3 let  
  - uschovat věc takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu poškození či zničení  
  - po dobu uložení věci obec odpovídá za její ztrátu, zničení nebo poškození, kterou způsobí zanedbáním svých povinností

  Z hlediska odpovědnostních vztahů nepřebírá:

  - věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo apod.
  - věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé
  - věci viditelně poškozené, nefunkční elektroniku
  - věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí a tudíž je věc nepoužitelná
  - u automobilů je nutné posoudit, zda vozidlo opravdu odpovídá definici nálezu, zda je pojízdné nebo zda se jedná o vrak, který má odstranit správce komunikace

  Obecně řečeno, nepřebírat věci, které již nemohou sloužit k účelům, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození.

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  - Nalezenou věc odevzdat na obecním či městském úřadu v místě nálezu.
  - Převzetí se děje na základě písemného Protokolu o nalezené věci a sdělení totožnosti nálezce.
  - Vrácení nalezené věci majiteli se potvrzuje na Protokolu o nalezené věci podpisem majitele.
  - Seznam nalezených věcí je zveřejňován
  www.zlin.eu.

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Obecní úřady, městské úřady, magistráty statutárních měst, úřady městských částí.

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Kontaktní údaje:   
  Městské informační a turistické středisko  
  náměstí Míru 12  
  760 01 ZLÍN  
  Tel.: 577 630 270, 222  
  e-mail: is@zlin.eu  
  Po–Čt 8.00–18.00 hodin  
  Pá 8.00–17.00 hodin  
  Elektronická podatelna:  
  posta@zlin.eu  
  www.zlin.eu

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - Při vyzvednutí věci musí občan prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, cestovní pas,...)
  - Prokázat vlastnické právo k věci. 
  - Sdělit, kdy byla věc ztracena. 
  - Sdělit popis hledané věci.

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře jsou k dispozici v Městském informačním a turistickém středisku, náměstí Míru 12, Zlín 760 01.

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  - Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci, před uplynutím lhůty 3 let od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. Náklady se stanovují ve výši 0,1% z ceny určené kvalifikovaným odhadem za každý započatý měsíc úschovy, přičemž částka nižší než 20 Kč se nebude po vlastníkovi požadovat. - Nálezce má právo na náhradu nákladů nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obec je povinna prověřit existenci nálezu neprodleně. Nález přejde do vlastnictví obce po uplynutí doby 3 let (ode dne převzetí) v případě, že se vlastník nepřihlásí

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  Směrnice 4/95/2006 o vedení agendy ztrát a nálezů.

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  - Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - dle § 2991 Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí musí obohacení vydat - dle § 1061 Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo podle ustanovení tohoto zákona o nálezu. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.  
  - Zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákon v platném znění - trestný čin podvodu podle § 250 a zatajení věci podle § 219.  
  - Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích v platném znění - přestupek proti majetku podle § 8 odst. 1 písm. c)

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Oddělení cestovního ruchu a informací – Městské informační a turistické středisko.

 • 26. Kontaktní osoba

  Martina Partyková, tel. 577 630 273, e-mail: martinapartykova@zlin.eu

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1. 1. 2012

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  21. 4. 2020

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 9 - 11 a 14 - 17
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání