Majetek SMZ – pozemky – nájmy, výpůjčky, prodeje, směny, zřizování služebností (věcná břemena)

 • 4. Základní informace k životní situaci

  - Prodeje pozemků – nezastavěné pozemky, pozemky pro realizaci přístavby k baťovským domkům, prodej pozemků zastavěných garážemi vlastníkům garáží;
  - Nájmy pozemků - pro zahrádkářské účely, ke komerčním účelům, zastavěné stavbami garáží či jinými objekty;
  - Výpůjčky pozemků - pro vybudování sjezdů z komunikace, příjezdu, přístupu, pro parkovací stání, pro údržbu zeleně, pro umístění oplocení, pro umístění zařízení staveniště nebo lešení po dobu realizace stavby, pro umístění restauračních zahrádek;
  - Přípojky k inženýrským sítím přes pozemky města jsou majetkoprávně řešeny formou nájmu pozemku nebo zřízením služebnosti (věcného břemene);
  - Směny pozemků
  - Výkupy pozemků
  - Informace o cenách pozemků dle platné Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Zlína;

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  Občan, kterému je víc než 18 let., dále zplnomocněný zástupce žadatele, statutární zástupce.
 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel podá žádost o pozemek s popisem předmětu žádosti a s vyznačením požadovaného pozemku nebo jeho části do snímku katastrální mapy. Oddělení pozemkové správy žádost dále rozešle k projednání odborným útvarům Magistrátu města Zlína, které posoudí záměr žadatele z hlediska své odbornosti, dále je žádost zveřejněna na úřední desce magistrátu (vyjma krátkodobých výpůjček a nájmů) a dále předložena k projednání Majetkové komisi Rady města Zlína a následně k rozhodnutí orgánům obce, tj. Radě města Zlína a Zastupitelstvu města Zlína. O přijetí usnesení rady či zastupitelstva je žadatel písemně informován a v případě schválení je vyzván k doložení geometrického plánu či jiných dokumentů (u prodejů a směn pozemků) a k uzavření příslušné smlouvy, jejíž návrh připraví oddělení pozemkové správy.
 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Žádost o pozemek lze předložit a zkonzultovat osobně na oddělení pozemkové správy, které sídlí v budově detašovaného pracoviště Magistrátu města Zlína na Zarámí č.p. 4421, 6. patro; nebo podat na podatelnu magistrátu, dále prostřednictvím datové zprávy, elektronicky nebo poštou na adresu: Magistrát města Zlína, Odbor majetkové správy, oddělení pozemkové správy, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín
 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost o pozemek se předkládá k vyřízení na Odbor majetkové správy Magistrátu města Zlína, oddělení pozemkové správy, budova detašovaného pracoviště Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín, 6.patro.
 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  Odbor majetkové správy Magistrátu města Zlína, oddělení pozemkové správy, budova detašovaného pracoviště Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín, 6.patro
  - nájmy pozemků pro zahrádkářské účely, nájmy pozemků pod garážemi - kancelář č. 603
  - pachty pozemků pro zemědělské využití - kancelář č. 603
  - nájmy pozemků pro komerční účely - kancelář č. 609
  - výpůjčky pozemků, majetkoprávní vztahy pro realizaci přístavby - kancelář č. 604
  - prodeje a směny pozemků pro fyzické osoby - kancelář č. 604
  - prodeje a směny pozemků pro právnické osoby - kancelář č. 609
  - inženýrské sítě (věcná břemena, nájmy pro přípojky - plyn , voda, elektro) - kancelář č. 609

  Žádost o pozemek lze na oddělení pozemkové správy podat osobně :
  - úřední dny (pondělí, středa) od 8:00 do 17:00 hodin
  - ostatní dny od 8:00 do 14:00 hodin

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Situační snímek a snímek katastrální mapy se zakreslením požadavku – příjezd, parkovací stání, trasa přípojek, přístavba, apod.

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti o pozemek je k dispozici na oddělení pozemkové správy a také ke stažení na webových stránkách města.
 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Vyřízení žádosti pro získání smluvního vztahu k pozemku ve vlastnictví statutárního města Zlína je zdarma, v případě dělení pozemků při prodeji či směně hradí žadatel náklady na vyhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení majetkoprávního vztahu k pozemku města postupem dle zákona o obcích a v souladu s interními předpisy jsou u jednotlivých majetkových dispozic následující:
  - výpůjčka, nájem, pacht pozemků cca 2 - 3 měsíce
  - prodej, směna pozemků cca 3 - 5 měsíců
  - nájemní smlouvy a služebnosti (věcná břemena) pro vedení inženýrských sítí cca 1 měsíc

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  Vyřízení zvláštního užívání pozemků za účelem umísťování lešení a jiné činnosti na veřejných prostranstvích je ponecháno v kompetenci Odboru stavebních a dopravních řízení MMZ (na pozemních komunikacích) a Odboru městské zeleně MMZ (veřejná zeleň).
 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V případě žádosti o pozemek v městské památkové zóně doporučujeme záměr předem konzultovat na Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína a na Oddělení prostorového plánování Magistrátu města Zlína.
 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  www.zlin.eu
 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Při vyřizování žádosti se postupuje podle zákona č.128/2000 sb., zákon o obcích (obecní zřízení), dle kterého se záměr prodat, pronajmout nebo vypůjčit nemovitý i movitý majetek obce zveřejní na úřední desce a pak projedná v orgánech obce, tj. v Radě města Zlína a Zastupitelstvu města Zlína a předtím i v poradním orgánu Rady města Zlína, tj. v Majetkové komisi Rady města Zlína.
 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

  - Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví statutárního města Zlína
  - Pravidla pro převod a nabytí nemovitých věcí z vlastnictví a do vlastnictví statutárního města Zlína

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti usnesení Rady města Zlína nebo Zastupitelstva města Zlína může žadatel podat odvolání, které předá na podatelnu magistrátu nebo přímo na oddělení pozemkové správy na adrese Zarámí č.p. 4421, Zlín, 6. patro, případně datovou zprávou, elektronicky či poštou.
 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Postupuje se dle směrnice č.28/95/2003 o komplexní správě pohledávek - v případě neplacení nájemného.
 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  Odbor majetkové správy MMZ - Oddělení pozemkové správy, Zarámí 4421, Zlín
 • 26. Kontaktní osoba

  Ing. Andrea Hrdličková, vedoucí oddělení pozemkové správy, tel.: 577 630 306
 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1.8.2019

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  19.8.2019

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 9 - 11 a 14 - 17
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání