Převod nemovitosti do majetku statutárního města Zlína formou daru, prodeje a směny

 • 4. Základní informace k životní situaci

  - jedná se o projednání žádostí o převodu nemovitostí ve vlastnictví fyzických či právnických osob (dále jen žadatel), které jsou užívány statutárním městem Zlínem, formou daru, prodeje a směny

 • 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

  - žádost může podat žadatel
  - s žádostí může žadatele oslovit statutární město Zlín, má-li zájem o koupi nemovitostí ve vlastnictví žadatele

 • 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  - žadatel podá písemnou žádost se specifikací svého požadavku na podatelnu Magistrátu města Zlína
  - písemná žádost adresovaná odboru realizace investičních akcí je zaevidována
  - v případě, že se jedná o převod nemovitostí formou směny, předloží odbor realizace investičních akcí Radě města Zlína záměr na směnu dle § 39, odst. 1 a § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., v případě schválení záměru na směnu Radou města Zlína je tento záměr v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Zlína, žádost je dále předložena k vyjádření příslušným odborům Magistrátu města Zlína, které hodnotí předložený návrh z hlediska souladu s územním plánem, investičními a rozvojovými plány a záměry statutárního města Zlína
  - po zajištění potřebných podkladů je žádost předložena k projednání majetkové komisi Rady města Zlína
  - odbor realizace investičních akcí zpracuje a k projednání předloží Radě města Zlína materiál – podání návrhu – doporučení či nedoporučení Zastupitelstvu města Zlína schválit převod nemovitostí – odbor realizace investičních akcí zpracuje a k projednání a rozhodnutí o schválení či. zamítnutí předloží Zastupitelstvu města Zlína materiál o převodu nemovitostí
  - v případě schválení převodu nemovitostí Zastupitelstvem města Zlína zajistí odbor realizace investičních akcí zpracování smlouvy o převodu nemovitostí (dle zvolené formy smlouvu kupní, směnnou, darovací) a vyzve žadatele k popisu této smlouvy

 • 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  - podáním žádosti žadatelem
  - oslovení žadatele, jako vlastníka nemovitostí, o které má statutární město Zlín zájem z důvodu historicky nevypořádaných majetkoprávních vztahů nebo z důvodu plánované investice

 • 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Zlína

 • 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  - Odbor realizace investičních akcí Magistrátu města Zlína
  - Oddělení provozu a investic
  - Ul. L. Váchy 602
  - 760 01 Zlín
  - Šárka Kubáčová
  - dveře č. 417
  - 577 630 723

 • 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - individuální žádost žadatele
  - u fyzických osob uveďte jméno, příjmení, trvalé bydliště, popř. kontaktní adresu pro zasílání zpráv, telefonický kontakt
  - u právnických osob uveďte obchodní firmu nebo název, sídlo, statutární orgán, identifikační číslo, telefonický kontakt , doložte aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní
  - v žádosti specifikujte předmět převodu , tj. číslo parcely, výměru, katastrální území a návrh výše kupní ceny
  - v případě, že se jedná o převod pouze určité části nemovitosti, k žádosti přiložte snímek z katastrální mapy se zákresem zájmové části nemovitosti

 • 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  předepsané formuláře nejsou stanoveny

 • 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  správní poplatky nejsou stanoveny

 • 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  nejsou pevně stanoveny - mají přímou vazbu na termíny jednání komise Rady města Zlína, Rady a Zastupitelstva města Zlína a zajištění příslušných dokladů.

 • 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

  nejsou známi – záleží na konkrétní situaci

 • 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  nevyžadují se žádné další činnosti, záleží však na konkrétní situaci

 • 16. Elektronická služba, kterou lze využít

  sarkakubacova@zlin.eu

 • 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • 18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

 • 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o prodeji, daru a směny nemovitostí spadá plně do kompetence zastupitelstva města

 • 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách.

 • 21. Nejčastější dotazy

 • 22. Další informace

 • 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  výpisy usnesení Zastupitelstva města Zlína v elektronické podobě na stránkách Magistrátu města Zlína http://www.zlin.eu

 • 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

  odbor realizace investičních akcí Magistrátu města Zlína

 • 26. Kontaktní osoba

  Šárka Kubáčová
  oddělení provozu a investic
  dveře č. 417
  577 630 723

 • 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  22. 9. 2008

 • 28. Popis byl naposledy aktualizován

  11. 4. 2011

 • 29. Datum konce platnosti popisu

 • 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu
Plná aplikace
Vyhledávání